Gebruiksvoorwaarden voor de websites van DB Fernverkehr AG

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor alle door DB Fernverkehr AG geëxploiteerde websites, met name www.bahn.de, en apps.

Algemeen

De exploitant van deze websites/apps is DB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland.

Door gebruik te maken van deze websites/apps gaat u met deze gebruiksvoorwaarden akkoord. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing als u de websites/apps of delen daarvan vanaf andere websites/apps. gebruikt.

Inhoud

De inhoud van deze websites/apps wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. DB Fernverkehr AG garandeert echter niet dat de ter beschikking gestelde inhoud juist, volledig en actueel is.

Beschikbaarheid

DB Fernverkehr AG doet zijn uiterste best om de dienst zo mogelijk zonder onderbrekingen aan te bieden. Uitvaltijden kunnen echter ook bij de grootste zorgvuldigheid niet worden uitgesloten. DB Fernverkehr AG behoudt zich het recht voor haar aanbod te allen tijde te wijzigen of in te trekken. DB Fernverkehr AG is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of andere storingen.

Toegestaan gebruik

Deze websites/apps mogen alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: (1.) het bekijken van deze websites/apps, (2.) het controleren van informatie over aankomst- en vertrektijden, (3.) het maken van geldige reserveringen en boekingen, en (4.) het gebruik van andere functies die op deze websites/apps beschikbaar worden gesteld.

Elk ander gebruik van deze websites/apps is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DB Fernverkehr AG verboden.

Kopiëren, bewerken, verspreiden, openbaar maken of elke andere vorm van gebruik voor commerciële doeleinden van de inhoud van deze websites/apps is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan geautomatiseerde systemen of geautomatiseerde software te gebruiken om inhoud van deze websites/apps te extraheren. Ook is elke toegang tot inhoud van de websites/apps die niet via de gebruikersinterface van de websites/apps gebeurt, niet toegestaan.

Alle handelingen die het functioneren van de websites/apps kunnen storen, zijn niet toegestaan. Hiertoe behoren ook handelingen die tot een overmatige of onredelijke belasting van de infrastructuur van de websites/apps kunnen leiden.

Onverminderd zijn beroep op andere rechten behoudt DB Fernverkehr AG zich het recht voor om de toegang tot deze websites/apps te allen tijde te blokkeren indien in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, met name het database-, merken- en modelrecht evenals de naburige rechten ter bescherming van het intellectueel eigendom (evenals de opmaak en de weergave van de webpagina) berusten bij DB Fernverkehr AG of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de inhoud van de websites/apps of de softwarecode niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, bewerken, verspreiden, openbaar maken, dan wel anderszins gebruiken.

Links naar andere websites

Deze websites/apps kunnen links bevatten naar websites/apps van derden. DB Fernverkehr AG heeft weliswaar op het moment van de initiële koppeling gecontroleerd of eventueel een privaatrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan ontstaan, zij controleert echter niet continu of er wijzigingen optreden. DB Fernverkehr AG aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites/apps van derden, noch worden deze websites/apps en hun inhoud door DB Fernverkehr AG goedgekeurd. Als wordt vastgesteld of door anderen erop wordt gewezen dat de concrete inhoud van een beschikbaar gestelde link een privaat- of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg heeft, wordt deze link verwijderd.

Status van de gebruiksvoorwaarden

Wij passen de gebruiksvoorwaarden aan gewijzigde functionaliteiten of gewijzigde juridische situaties aan. Daarom adviseren wij u om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

April 2023