Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor alle door DB Vertrieb GmbH geëxploiteerde webpagina's, in het bijzonder www.bahn.com.

Algemeen

Exploitant van deze webpagina is DB Vertrieb GmbH, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt, Duitsland.

Door gebruik te van deze webpagina, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook dan van toepassing als u de webpagina of delen daarvan vanaf andere webpagina's gebruikt.

Inhoud

De inhoud van deze webpagina wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. DB Vertrieb GmbH garandeert echter niet dat de ter beschikking gestelde inhoud juist, volledig en actueel is.

Beschikbaarheid

DB Vertrieb GmbH doet zijn uiterste best om de dienst zo mogelijk zonder onderbrekingen aan te bieden. Uitvaltijden kunnen echter ook bij de grootste zorgvuldigheid niet worden uitgesloten. DB Vertrieb GmbH behoudt zich het recht voor haar aanbod te allen tijde te wijzigen of in te trekken. DB Vertrieb GmbH is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of andere storingen.

Toegestaan gebruik

Deze webpagina mag uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt: (1.) weergeven van deze webpagina, (2.) controleren van aankomst- en vertrektijden, (3.) uitvoeren van rechtmatige boekingen en reserveringen en (4.) gebruik van andere functies die op deze webpagina ter beschikking staan.

Elk ander gebruik van deze webpagina zonder schriftelijke toestemming vooraf van DB Vertrieb GmbH is verboden.

Verveelvoudigen, bewerken, verspreiden, openbaar maken of elke andere vorm van gebruik van de inhoud van deze webpagina voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan geautomatiseerde systemen of geautomatiseerde software te gebruiken om inhoud van deze webpagina te extraheren. Tevens is elke toegang tot de inhoud van de webpagina die niet plaats vindt via de gebruikersinterface verboden.

Alle handelingen die het functioneren van de website kunnen storen, zijn niet toegestaan. Hiertoe behoren ook handelingen die een overmatige of onredelijke belasting van de webpagina's tot gevolg kunnen hebben.

Ongeacht het geldend maken van andere rechten behoudt DB Vertrieb GmbH zich het recht voor om de toegang tot deze webpagina te allen tijde te blokkeren indien in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, met name het databanken-, merken- en modelrecht evenals de naburige rechten ter bescherming van het intellectueel eigendom (evenals de opmaak en de weergave van de webpagina) berusten bij DB Vertrieb GmbH of haar licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming vooraf mag u de inhoud van de webpagina of de softwarecode niet in zijn geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, bewerken, verspreiden, openbaar maken, dan wel anderszins gebruiken.

Links naar andere webpagina's

Deze webpagina kan links naar webpagina's van derden bevatten. DB Vertrieb GmbH heeft weliswaar op het moment van koppeling naar deze webpagina's gecontroleerd of eventueel een privaatrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan ontstaan, zij controleert echter niet continu of er wijzigingen optreden. DB Vertrieb GmbH aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud van webpagina's van derden, noch worden door DB Vertrieb GmbH deze webpagina's en hun inhoud goedgekeurd. Als wordt vastgesteld of door anderen erop wordt gewezen dat de concrete inhoud van een beschikbaar gestelde link een privaat- of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg heeft, wordt deze link verwijderd.